ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်း လျော့ချမှု

/ /
CBM

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အတိုးနှုန်းလျော့ချခဲ့သည်။

ပထမအကြိမ် အတိုးနှုန်းလျော့ချခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁ (ဈ) အရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်း (Bank Rate) ကို တစ်နှစ်လျှင် (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းမှ (၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ဒုတိယအကြိမ် အတိုးလျော့ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း (Bank Rate) ကို တစ်နှစ်လျှင် (၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁.၀) ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချ၍ (၈.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို (၂၄.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

instruction1-202012-3-2020

announcement2

Facebook Comments