နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)

/ /

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ် ခံယူလျက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၂၁ နှင့်အညီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု၊ တားဆီးကာကွယ်မှုနှင့် အဂတိ လိုက်စားမှုများအား အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ကဏ္ဍအလိုက် ခေါင်းစဉ်များခွဲကာ ကော်မရှင်၏ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို ပြုစုခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(ဇ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အများပြည်သူ ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ကော်မရှင်၏ Website ဖြစ်သည့် www.accm.gov.mm တွင် ဖော်ပြထားပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

https://www.accm.gov.mm/acc/image/catalog/acc/books/Annual%20Report%20of%20Anti%20Correption%202019(PDF).pdf?fbclid=IwAR3oP-Q96i26JIi5Sml0KcAdZPnkMEfnqfvlErbKzJYldr9knM07-oNCJaMhttps://www.accm.gov.mm/acc/image/catalog/acc/books/Annual%20Report%20of%20Anti%20Correption%202019(PDF).pdf?fbclid=IwAR3oP-Q96i26JIi5Sml0KcAdZPnkMEfnqfvlErbKzJYldr9knM07-oNCJaM

Facebook Comments