မြန်မာ-ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး

/ /
Trade with the Philippines

Trade with the Philippines

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ် – မတ်) ထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တို့ကြား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ ကိန်းဂဏန်းများကို Myanmar Statistical Information Service (MMSIS) ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(၂၀၁၆-၂၀၁ရ ဧပရယ်-မတ်) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိလစ်ပိုင်သို့ Export တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀.၉၈ သန်း၊ Import တန်ဖိုး ၁၅.၅ဝ သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး၅၆.၄၈ သန်း ရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိလစ်ပိုင်သို့ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်တန်ဖိုးမှာ သွင်းကုန်တန်ဖိုးထက်များလျက်ရှိပြီး Trade Balance တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅.၄၈ သန်း ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိလစ်ပိုင်သို့ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်အထည်၊ ပြောင်း၊ ဆန်၊ ပုစွန် အဓိကတင်ပို့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဆေးဝါး၊ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်အစရှိသည်တို့ကို ပြန်လည်တင်သွင်းနေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဝ.၂၀% ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း တင်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ဝ.၃၅% နှင့်စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ဝ.၀၉% အသီးသီးကို မြန်မာနှင့် ဖိလစ်ပိုင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးမှ ရရှိထားသည်။ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) မှ (၂၀၁၆-၂၀၁ရ မတ်-ဧပရယ်) ထိ အသေးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ PDF တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

Ref : http://www.mmsis.gov.mm
Photo Credit : Trade with the Philippines
Facebook Comments