ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

/ /
Chin State Laws ( credit - The Chinland Post )

Chin State Laws ( credit - The Chinland Post )

ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ပထမအကြိမ် (၂၀၁ဝ မှ ၂၀၁၅) အတွင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဥပဒေ (၁၃) ခု နှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်သည့် ဥပဒေ (၂၀) ခု စုစုပေါင်း ဥပဒေ (၃၃) ခု ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများ အနက် ချင်းပြည်နယ် အသေးစားနှင့် အလတ်စား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနစ်၊ မတ်လ (၃၀) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ရေခွန်၊ လမ်းမီးခွန်၊ ဘီးခွန် စသည့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာ အခွန်အခများ ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် လမ်းများ၊ တံတားများ နည်းဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ မတ်လ (၂၀) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေး နည်းဥပဒေများ (၂၀၁၄ ခုနစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၄) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများ ဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်)၊ ချင်းပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက မော်တော်ယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်) တို့ကို အောက်တွင် စုစည်းပေးထားသည်။

Ref : https://www.mypilar.org
Photo Credit : The Chinland Post
Facebook Comments