ချင်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ

/ /
Chin State Statistics ( credit - Audley Travel )

Chin State Statistics ( credit - Audley Travel )

၂၀၁၄ ခုနစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ချင်းပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ (၄၇၈,၈၀၁) ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ (ဝ.၉၃) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအနက် ကယားပြည်နယ်ပြီးလျှင် လူဦးရေ အနည်းပါးဆုံးဒေသ ဖြစ်သည်။
ချင်းပြညနယ်၏် လူဦးရေဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက် ဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ ကို မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (Myanmar Information Management Unit – MIMU) မှ စုစည်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ MIMU မှ အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများကို ၂၀၁၄ ခုနစ် သန်းခေါင်စာရင်း အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ စစ်တမ်းများမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ သတင်း အချက်အလက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU) မှာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင် ရှိသည့် ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အဖွဲ့နှင့် လူသားချင်း စာနာမှု နိုင်ငံဆိုင်ရာ အဖွဲ့တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ယူနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

Ref : http://themimu.info/mm/baseline-datasets
Ref : http://www.dop.gov.mm
Photo Credit : Audley Travel
Facebook Comments