ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ

/ /
Bago Region Government

Bago Region Government

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပထမအကြိမ် (၂၀၁ဝ မှ ၂၀၁၅) အတွင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဥပဒေ (၁၆) ခု နှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်သည့် ဥပဒေ (၂၀) ခု စုစုပေါင်း ဥပဒေ (၃၆) ခု ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေများ အနက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်)၊ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၂၀၁၅၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ (၂၀၁၃ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်)၊ ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့် အလတ်စား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်) နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်) တို့ကို အောက်တွင် စုစည်းပေးထားသည်။

Ref : https://www.mypilar.org
Photo Credit : Bago Region Government
Facebook Comments