• တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ကုန်စည်ဒိုင်များနှင့် ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်အသင်းများ စာရင်း
 • admin / / /
 • မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ စုစည်းထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့်ကုန်စည်ဒိုင်များနှင့် ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်အသင်းများ စာရင်း ဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကုန်စည်ဒိုင် စုစုပေါင်း ၅ဝ ရှိပြီး ကုန်စည်ဒိုင်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်အသင်းများ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများနှင့် စာရင်း

 • သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (Negative List)
 • admin / / /
 • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၅ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (Negative List) ဖြစ်သည်။ ကမ႓ာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့(WTO) နှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် ယခင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအစား ကုန်စည်လိုင်းပေါင်း

 • မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၇
 • admin / / /
 • စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း၂၀၁ရ မှာ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနစ် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်သည့်အကောက်ခွန်နှုန်းမှ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၇၊ အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်းအရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်အချို့ကို အကောက်ခွန်နှုန်း တိုး၍

 • မြန်မာ့ ဆန်၊ ဆန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် ပဲမျိုးစုံ၊ နှမ်း၊ ပြောင်း တို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ
 • admin / / /
 • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနမှ ၂၀၁၄ ခုနစ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော မြန်မာ့ ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်း တို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မြန်မာ့ ပဲမျိုးစုံ၊နှမ်းနှင့် ပြောင်း တို့၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ ကို စုစည်းပေးထားသည်။ အသေးစိတ်ကို

 • ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
 • admin / / /
 • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေမှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် လည်းကောင်း၊ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်မှုနှင့်

 • ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ ကာလလတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာ
 • admin / / /
 • မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန က ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်သည့်ကာလလတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာမှာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ အကျုံးဝင်သည့် မဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ ၂၀၁ရ ခုနစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ရှိ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏

Banda Post